เชิ�ทุ�ท่านร่วมงานปิดทอง�ังลู�นิมิต-อุโบสถวัดคีรีไพรสณฑ์ - Web wat Thailand