ต้องตัดนิ้วเท้าเพราะ�รรมทิ้งขวด��้วบนถนน - Web wat Thailand