วัดคีรีไพรสณฑ์-ปรับปรุง-สถานที่ใหม่-�ละร่วมทอดผ้าป่า�องบุ��้าน��้ว�่อโบสถ์ในงานบุ�ประจำปี-๒�-๒๕-�พ.-๕๙ - Web wat Thailand