ขอเชิ�ร่วมงานผู�พัทธสีมาปิดทอง�ังลู�นิมิต - Web wat Thailand